صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
  عنوان مناقصه :فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 33-98
  آگهي در محدوده :کشوری
  آگهي در محدوده :شرکت توزیع برق استان لرسیتان
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1398/10/25
  آخرين مهلت :1398/11/14
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در نظر دارد انجام خدمات نيروي انساني شامل خدمات اداري ، مالي، فني، مشتركين ، رانندگي، سيمباني، نگهباني وامورحراستي، آبدارخانه، نظافت، باغباني و غيره در حوزه ستادي و كليه مديريت هاي توزيع برق و ادارات تابعه شركت توزيع نيروي برق استان لرستانراازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد. از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل در این مناقصه شرکت نمایند.

<< بازگشت به ليست مناقصات

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6