تصویر تفاهم نامه بازسازی شبکه های برق آسیب دیده در سیل لرستان سال 98 تدابیر لازم جهت جلوگیری از خاموشی های بی برنامه در تابستان پیش رو گزارش تصویری سفر راهیان نور شرکت توزیع نیروی برق لرستان
تصویر تفاهم نامه بازسازی شبکه های برق آسیب دیده در سیل لرستان سال98
تصویر تفاهم نامه بازسازی شبکه های برق آسیب دیده در سیل لرستان سال 98
جلسه کنترل پیک بار سال ۹۸ در برق لرستان برگزار گردید
تدابیر لازم جهت جلوگیری از خاموشی های بی برنامه در تابستان پیش رو
مناطق عملیاتی بازی دراز
گزارش تصویری سفر راهیان نور شرکت توزیع نیروی برق لرستان

خط جدید روستاهای چغاسبز نقدعلی و قبرمحمدمراد طراحی و اجرایی شد
طراحی و شروع عملیات اجرایی خط جدید روستاهای رودبار با حضور خودنیا مدیر عامل برق لرستان
1398/3/21
تصویر تفاهم نامه بازسازی شبکه های برق آسیب دیده در سیل لرستان سال 98
تصویر تفاهم نامه بازسازی شبکه های برق آسیب دیده در سیل لرستان سال98
1398/3/13
تدابیر لازم جهت جلوگیری از خاموشی های بی برنامه در تابستان پیش رو
جلسه کنترل پیک بار سال ۹۸ در برق لرستان برگزار گردید
1398/2/22