۹۵ درصد روستاهای شهرستان الیگودرز برق دار هستند،تلاش برای برقرار شدن تعدادی از روستای بزنوید ادامه دارد برگزاری کلاس آموزشی سواد رسانه ای ویژه ائمه محترم جماعات حضور پرشور همکاران شرکت توزیع برق در دومین سالگرد سردار دلها
برف سنگین در شهرستان الیگودرز
۹۵ درصد روستاهای شهرستان الیگودرز برق دار هستند،تلاش برای برقرار شدن تعدادی از روستای بزنوید ادامه دارد
برگزاری کلاس آموزشی :
برگزاری کلاس آموزشی سواد رسانه ای ویژه ائمه محترم جماعات
حضور پرشور همکاران شرکت توزیع
حضور پرشور همکاران شرکت توزیع برق در دومین سالگرد سردار دلها