برگزاری جلسه کارگروه بررسی و تدوین دستورالعمل های ایمنی شرکت توانیر در برق لرستان جداسازی خطوط تغذیه شهرستان پلدختر از خطوط روستایی عقد قرارداد خرید تضمینی  برق به میزان1170 کیلو وات از نیروگاههای خورشیدی مختص مشترکین برق
برگزاری جلسه کارگروه بررسی و تدوین دستورالعمل های ایمنی شرکت توانیر در برق لرستان
برگزاری جلسه کارگروه بررسی و تدوین دستورالعمل های ایمنی شرکت توانیر در برق لرستان
جداسازی خطوط تغذیه شهرستان پلدختر از خطوط روستایی
25 منزل مسکونی در لرستان انرژی پاک به شبکه های برق تزریق می کنند
عقد قرارداد خرید تضمینی برق به میزان1170 کیلو وات از نیروگاههای خورشیدی مختص مشترکین برق