حراست شرکت توزیع برق استان لرستان در ارزیابی حراست های شرکت های توزیع برق کشور به عنوان حراست برتر کشور معرفی شد. مهندس متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر از مهندس خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان و مجموعه همکاران این شرکت قدردانی کرد انعقاد تفاهم نامه فی ما بین شرکتهای توزیع برق استان های اصفهان و لرستان
کسب مقام برتر حراست شرکت توزیع برق لرستان در مجموعه شرکت های توزیع برق کشور
حراست شرکت توزیع برق استان لرستان در ارزیابی حراست های شرکت های توزیع برق کشور به عنوان حراست برتر کشور معرفی شد.
تقدیر مدیرعامل شرکت توانیر از مدیرعامل توزیع برق استان لرستان
مهندس متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر از مهندس خودنیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان و مجموعه همکاران این شرکت قدردانی کرد
انعقاد تفاهم نامه فی ما بین شرکتهای توزیع برق استان های اصفهان و لرستان
انعقاد تفاهم نامه فی ما بین شرکتهای توزیع برق استان های اصفهان و لرستان

حراست شرکت توزیع برق استان لرستان در ارزیابی حراست های شرکت های توزیع برق کشور به عنوان حراست برتر کشور معرفی شد.
کسب مقام برتر حراست شرکت توزیع برق لرستان در مجموعه شرکت های توزیع برق کشور
1398/5/12
مسابقات قرآنی مرحله شرکتی ویژه فرزندان همکاردر شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار شد
مسابقات قرآنی وزارت نیرو ویژه فرزندان همکار برگزار شد
1398/4/29
انعقاد تفاهم نامه فی ما بین شرکتهای توزیع برق استان های اصفهان و لرستان
انعقاد تفاهم نامه فی ما بین شرکتهای توزیع برق استان های اصفهان و لرستان
1398/4/22