رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق با همکاری سازمان بسیج مهندسین استان و با محوریت مصارف ادارات، کسبه، صنوف و جلب مشارکت مشترکین خانگی  برگزار گردید. کمکهای مومنانه و اهدای بسته های معیشتی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان تجدید میثاق دوباره کارکنان شرکت توزیع برق لرستان  با شهدا
برگزاری رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق
رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق با همکاری سازمان بسیج مهندسین استان و با محوریت مصارف ادارات، کسبه، صنوف و جلب مشارکت مشترکین خانگی برگزار گردید.
کمکهای مومنانه و اهدای بسته های معیشتی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
کمکهای مومنانه و اهدای بسته های معیشتی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
تجدید میثاق دوباره کارکنان شرکت توزیع برق لرستان با شهدا
تجدید میثاق دوباره کارکنان شرکت توزیع برق لرستان با شهدا

فرخوان انتخاب مدیران برخی از مشاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان(مرداد 1400)
فرخوان انتخاب مدیران برخی از مشاغل در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان(مرداد 1400)
1400/5/4
فراخوان رئیس بهره برداری برق رومشکان
فراخوان رئیس بهره برداری برق رومشکان
1399/12/17
فرخوان معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
فرخوان معاونت های شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
1399/12/12
کمکهای مومنانه و اهدای بسته های معیشتی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
کمکهای مومنانه و اهدای بسته های معیشتی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
1400/5/6
تجدید میثاق دوباره کارکنان شرکت توزیع برق لرستان  با شهدا
تجدید میثاق دوباره کارکنان شرکت توزیع برق لرستان با شهدا
1400/5/6
تکریم از پرسنل سادات به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر خم
تکریم از پرسنل سادات به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر خم
1400/5/6