شرکت توزیع برق لرستان 2100 کنتور سه فاز مستقیم فهام را در 18 روز نصب نمود. برگزاری همایش مدیریت مصرف آب و برق ویژه بانوان در برق لرستان خدمات رسانی و تأمین برق متقاضیان جدید روستایی استان لرستان
نصب 2100 کنتور فهام در کمتر از 20 روز در برق لرستان.
شرکت توزیع برق لرستان 2100 کنتور سه فاز مستقیم فهام را در 18 روز نصب نمود.
برگزاری همایش مدیریت مصرف آب و برق ویژه بانوان در برق لرستان
برگزاری همایش مدیریت مصرف آب و برق ویژه بانوان در برق لرستان
خدمات رسانی و تأمین برق متقاضیان جدید روستایی استان لرستان
خدمات رسانی و تأمین برق متقاضیان جدید روستایی استان لرستان
 شرکت توزیع برق لرستان 2100 کنتور سه فاز مستقیم فهام را در 18 روز نصب نمود.
نصب 2100 کنتور فهام در کمتر از 20 روز در برق لرستان.
1397/5/20
بهره برداری کامل از پست 4 بروجرد
بهره برداری کامل از پست 4 بروجرد
1397/5/7
برگزاری همایش مدیریت مصرف آب و برق ویژه بانوان در برق لرستان
برگزاری همایش مدیریت مصرف آب و برق ویژه بانوان در برق لرستان
1397/5/4
خدمات رسانی و تأمین برق متقاضیان جدید روستایی استان لرستان
خدمات رسانی و تأمین برق متقاضیان جدید روستایی استان لرستان
1397/4/16