روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان پیگیری اختصاص بودجه جهت برق رسانی روستاهای لرستان. جمع آوری غیرمجازها و تست لوازم اندازه گیری اولویت برق لرستان.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
پیگیری اختصاص بودجه جهت برق رسانی روستاهای لرستان.
پیگیری اختصاص بودجه جهت برق رسانی روستاهای لرستان.
جمع آوری غیرمجازها و تست لوازم اندازه گیری اولویت برق لرستان.
جمع آوری غیرمجازها و تست لوازم اندازه گیری اولویت برق لرستان.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
1397/7/8
پیگیری اختصاص بودجه جهت برق رسانی روستاهای لرستان.
پیگیری اختصاص بودجه جهت برق رسانی روستاهای لرستان.
1397/7/7
جمع آوری غیرمجازها و تست لوازم اندازه گیری اولویت برق لرستان.
جمع آوری غیرمجازها و تست لوازم اندازه گیری اولویت برق لرستان.
1397/6/14
تأمین برق 12 روستای بدون برق منطقه  وریان رومشگان در لرستان.
تأمین برق 12 روستای بدون برق منطقه وریان رومشگان در لرستان.
1397/5/29